-1°C całkowite zachmurzenie

Stypendia szkolne - komunikat

Edukacja, Stypendia szkolne komunikat - zdjęcie, fotografia

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego.

Kto może złożyć wniosek?

- rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,

- pełnoletni uczeń,

- dyrektor szkoły.

Rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia oraz pełnoletni uczeń do wniosku o przyznanie stypendium zobowiązani są dołączyć informacje o wszystkich dochodach uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Gdy wniosek składa dyrektor szkoły, nie musi on podawać danych uzasadniających przyznanie świadczenia.

WAŻNE - świadczeń wychowawczych (Program „500+”) nie wlicza się do dochodów rodziny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Druki wniosków, oświadczeń i zaświadczeń dotyczących zasiłków i stypendiów szkolnych dostępne są w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali,  Kowala 104 (budynek Posterunku Policji w Kowali) od 27 sierpnia 2018 r.

Wnioski można składać od 3 września do 15 września 2018 r. od poniedziałku w godz. od 8.00 do 16.00 i od wtorku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00 w Gminnym  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali, Kowala 104 (budynek Posterunku Policji w Kowali) od 27 sierpnia 2018 r.

 

Źródło: kowala.pl

Stypendia szkolne - komunikat komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się