Pogoda Kowala


12°C

  bezchmurnie

 • ciśnienie: 1017 hPa
 • wiatr: 4.49 m/s
 • wschód: 07:00:05
 • zachód: 17:40:51

pełna prognoza pogody

Wiadomości

 • Droga w miejscowości Zabierzów [FOTO]

  Wójt gminy Kowala informuje, że zakończyły się prace polegające na rozbudowie drogi gminnej nr 350617W na odcinku od drogi gminnej nr 350616W do drogi gminnej nr 350619W w m. Zabierzów.   Przedmiotowa droga jest drogą publiczną, kategorii gminnej. Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy odcinka drogi publicznej gminnej nowym śladem. W związku z rozbudową zachodzi konieczność częściowego poszerzenia istniejącego pasa drogowego oraz częściowo wyznaczenia nowego przebiegu pasa drogowego. Planowana rozbudowa polegać będzie na wykonaniu nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni, urządzenie poboczy, urządzenie nawierzchni zjazdów do pól, urządzenie odwodnienia poprzez uzupełnienie i regulację rowów drogowych oraz wykonaniu przepustów pod koroną drogi oraz pod zjazdami (rowy kryte). Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej.  Inwestycja dofinansowana jest przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2018 rok w wysokości 100 tys. z


 • Termomodernizacja i remont budynku świetlicy w Rudzie Małej [FOTO]

  Wójt gminy Kowala informuje, że trwają roboty remontowe w budynku świetlicy w Rudzie Małej mające na celu likwidacje wad technologicznych typu przemarzanie oraz przecieki ścian i stolarki zewnętrznej, przemarzanie stropu, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (co jednocześnie zmniejszy zużycie energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem), poprawę stanu technicznego i estetyki obiektu.  Planowane roboty remontowe nie naruszają istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Wprowadza się jedynie zmiany w wyglądzie elewacji, w zakresie grubości ścian, elementów wykończeniowych i kolorystyki. Roboty elektryczne będą polegały na wymianie źródeł światła na oprawy LED oraz roboty elektryczne wewnętrzne w części dotyczącej świetlicy. Termomodernizacja będzie polegać na wykonaniu robót sanitarnych w kanalizacji i centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii. Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej i wzmocnienia więzi z miejscem zamieszkania, gdyż istotą projektu jest pobudzenie aktywności wśród mieszkańców miejscowości oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju kulturowego. Projekt ma służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu. Gmina Kowala w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejski


 • „Nie zwalniamy tempa”. Szereg inwestycji na terenie gminy Kowala

  Wciąż dużo się dzieje, jeśli chodzi o inwestycje na terenie gminy Kowala. Szczegóły przedstawia Dariusz Bulski, zastępca Wójta Gminy Kowala.  W ostatnim czasie zakończyła się przebudowa chodnika przy Publicznej Szkole Podstawowej w Młodocinie Mniejszym. Prace budowalne były prowadzone na drodze gminnej nr 350620W na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z drogą gminną nr 350621W – Długość przebudowanego odcinka wynosi 0,21km. Zakres robót budowlanych związanych z przebudową drogi stanowi: budowa chodnika po prawej (północnej) stronie drogi przy krawędzi jej jezdni, przebudowa zjazdów, usprawnienie odwodnienia. Realizacja robót przyczyni się do stworzenia możliwości bezpiecznego poruszania się pieszych a w szczególności dzieci i innych mieszkańców miejscowości poza jezdnią, co podniesie poziom bezpieczeństwa i swobody ruchu – informuje Dariusz Bulski, zastępca Wójta Gminy Kowala. Wykonawcą robót jest firma ZBIG-BET sp. c. z mająca siedzibę w Radomiu. Koszt tej inwestycji wyniósł blisko 170 tys. zł. Ważną inwestycją był także


 • Śmiertelne potrącenie w Kosowie

  W poniedziałek przed godz. 6:00 w miejscowości Kosów na drodze nr 7 doszło do śmiertelnego potrącenia pieszej. 84-latka zginęła na miejscu zdarzenia.  Od Kielc w kierunku Radomia jechał pojazd marki peugeot, którym kierował 61-letni mężczyzna. W miejscowości Kosów, na oznakowanym przejściu dla pieszych kierujący pojazdem potrącił pieszą. 84-latka zginęła na miejscu zdarzenia. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora. Wyjaśniają wszystkie okoliczności w jakich doszło do tego tragicznego wypadku. - Apelujemy o ostrożność - przypomina Justyna Leszczyńska z KMP Radom.   Źródło: KMP Radom


 • Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kowalówka [FOTO]

  Wójt gminy Kowala informuje, że rozpoczęły się roboty budowlane polegające na budowie ciągu pieszo- jezdnego w miejscowości Kowalówka.   Trasę drogi gminnej poprowadzono po dotychczasowym jej przebiegu lokalizując w liniach rozgraniczających istniejącego pasa drogowego. Przebudowywana ulica będzie przebiegała w istniejącym korytarzu działki nr 1864. Podstawowe parametry techniczne drogi to; szerokość jezdni – 4,50m, szerokość poboczy 2x0,75, nawierzchnia drogi – bitumiczna. Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi 708 m. Koszt inwestycji po przeprowadzeniu postępowania Prawo Zamówień Publicznych to kwota 849 679,28 zł brutto.   Źródło i foto: kowala.pl


 • Stypendia szkolne - komunikat

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego. Kto może złożyć wniosek? - rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia, - pełnoletni uczeń, - dyrektor szkoły. Rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia oraz pełnoletni uczeń do wniosku o przyznanie stypendium zobowiązani są dołączyć informacje o wszystkich dochodach uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Gdy wniosek składa dyrektor szkoły, nie musi on podawać danych uzasadniających przyznanie świadczenia. WAŻNE - świadczeń wychowawczych (Program „500+”) nie wlicza się do dochodów rodziny Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o zasiłek szkol


Forum

Partnerzy

Ogłoszenia

Baza Firm

pełna wersja portalu